Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Mārketinga audits un analītika

Pakalpojumi

Mārketinga audits nodarbojas ar uzņēmumam visaktuālāko mārketinga komunikāciju problēmu identificēšanu. Tas ir darbietilpīgs process, taču iegūtās informācijas vērtīgums to atsver.

Sistematizēts mārketinga audits sastāv no vairākām daļām:

Mārketinga vides audits

Makrovide

1. Demogrāfiskais aspekts. Kādas galvenās demogrāfiskās tendences rada iespējas un draudus dotajai kompānijai?
2. Ekonomiskais aspekts. Kāda ietekme uz kompāniju būs ienākumu, cenu, ietaupījumu un kredīta noteikumu izmaiņas tendencēm?
3. Ekoloģiskais aspekts. Kādas ir prognozes dabas resursu un enerģijas izmaksu un pieejamības izmaiņām? Vai kompānija ar atbildību attiecas pret apkārtējās vides aizsardzību?
4. Kultūras aspekts. Kāda ir iedzīvotāju attieksme pret kompānijas darbībām un precēm? Kādām patērētāju dzīves veida izmaiņām var būt ietekme?

Uzdevuma sfēra

1. Tirgi. Kā izmainās tirgus izmēru, tā augšanas ātrums, ģeogrāfiskais izkārtojums un peļņa? Kādi tirgus pamatsegmenti?
2. Patērētāji. Kā patērētāji novērtē preces īpašības, apkalpošanu un cenas, ko piedāvā kompānija?
3. Piegādātāji. Kādas tendences izrāda ietekmi uz piegādātājiem? Kādas ir pamata ražošanas resursu pieejamības perspektīvas?
4. Kontaktauditorijas.  Kādas kontaktauditorijas izraisa problēmu iespējas? Kā kompānijai vajadzētu darboties attiecībā uz šīm grupām?

Mārketinga stratēģijas audits

1. Kompānijas mērķis. Vai mērķis ir noteikts skaidri un vai tas ir orientēts uz tirgu?
2. Mārketinga uzdevumi. Vai ir formulēti skaidri kompānijas uzdevumi, kas nosaka mārketinga plānošanu un realizāciju? Vai šie uzdevumi atbilst kompānijas iespējām un resursiem?
3. Mārketinga stratēģija. Vai kompānijai ir rūpīgi izstrādāta mārketinga stratēģija noteikto mērķu sasniegšanai?
4. Budžets. Vai kompānijai ir pietiekami budžeta resursi tirgus segmentiem, precēm, mārketinga kompleksa teritorijai un elementiem?

Mārketinga organizācijas audits

1. Formālā struktūra. Vai mārketinga darba vadītājam piemīt pietiekama autoritāte, lai ietekmētu kompānijas darbību, kas saistīta ar pircēju vēlmju apmierināšanu? Vai mārketinga darbības struktūra ir optimāla no funkciju, preču, tirgu un teritoriju viedokļa?
2. Funkcionālā efektivitāte. Vai realizācijas un mārketinga nodaļas sadarbojas efektīvi? Vai mārketinga nodaļas darbinieki ir pietiekami kompetenti un ieinteresēti darbā, kā tiek kontrolēts un vai tiek novērtēts viņu darbs?
3. Saskaņotība. Vai mārketinga nodaļas darbinieki labi sadarbojas ar ražošanas un zinātniski-pētnieciskajām nodaļām, apgādes, kadru un citām nodaļām?

Mārketinga sistēmas audits

1. Mārketinga informācijas sistēma. Vai mārketinga informācijas sistēma nodrošina precīzu un savlaicīgu informāciju par tirgus attīstību? Vai speciālisti, kas pieņem lēmumus kompānijā, efektīvi izmanto mārketinga pētījumus?
2. Mārketinga plānošanas sistēma. Vai tiek izstrādāti kompānijas ikgadējie, ilgtermiņa un stratēģiskie plāni? Vai tie realizējas efektīvi?
3. Jaunu preču izstrāde. Vai kompānijā ir labi organizēta jaunu preču ideju atklāšana, atlase un izstrādāšana? Vai tiek veikta jaunu preču un tirgu testēšana? Vai kompānijas jaunajām precēm ir panākumi?

Mārketinga efektivitātes audits

1. Ienesīguma analīze. Cik ienesīgas ir atšķirīgas kompānijas preces, tirgi, teritorijas un realizācijas kanāli? Vai kompānijai vajadzētu iziet uz kādiem biznesa segmentiem, paplašināties vai pamest tos? Kādas būs sekas?
2. Izdevumu analīze. Vai iespējams, ka kāda mārketinga darbības virziena izdevumi ir pārāk augsti? Kā samazināt izdevumus?

Mārketinga funkciju analīze

1. Preces. Vai kompānijā ir izstrādāti skaidri uzdevumi preču grupām? Vai ir nepieciešams izņemt no ražošanas kādas preces? Vai ir nepieciešams apgūt kādu jaunu preču ražošanu? Vai kādu preču īpašību, stila un raksturojuma izmaiņa dos labumu?
2. Cena. Kādi ir kompānijas mērķi, politika, stratēģija un metodika cenu veidošanas jomā? Vai kompānijas cenas atbilst preces patērētāju vērtībai no pircēju viedokļa? Vai tiek pareizi izmantota atlaižu sistēma ar mērķi stimulēt noietu?
3. Paplašināšanās. Kādi ir paplašināšanās uzdevumi un stratēģijas? Vai kompānijai ir pietiekama apkalpošanas iesaistīšanās un līmenis tirgū? Vai nepieciešams ieviest izmaiņas pastāvošajos paplašināšanās kanālos vai ieviest jaunus kanālus?
4. Reklāma, preces virzīšana un imidža radīšana. Kādi ir kompānijas mērķi preču virzīšanas jomā? Kā tiek noteikti izdevumi šiem mērķiem? Vai tie ir pietiekami? Vai reklāmas paziņojumi ir labi pārdomāti un viegli uztverami? Vai kompānijai ir rūpīgi izstrādātas preces noieta stimulēšanas un propagandas programmas?
5. Realizācijas dienests. Kādi ir kompānijas realizācijas dienesta uzdevumi? Vai šis dienests ir pietiekami liels? Vai tas ir organizēts atbilstošā veidā? Vai tas ir pietiekami kvalificēts, motivēts un kontrolējams? Kā var novērtēt realizācijas dienestu salīdzinājumā ar analogiem konkurentu dienestiem?

Mārketinga audita būtība ir tāda, ka tas  izskata un pārbauda uzņēmuma mārketinga un mēdiju ieguldījumus, izveido no tiem perspektīvu konkrētā mērķtirgū un parāda iespējas, kā koncentrēt un veidot savu stratēģiju tā, lai visi ieguldītie līdzekļi būtu efektīvi izlietoti un sniegtu atdevi.

ALBERTS saviem klientiem veic mārketinga auditu, lai palīdzētu pilnveidot esošās stratēģijas un apskatīt efektīvāku stratēģiju paņēmienus katrā konkrētajā situācijā.

Veicot mārketinga auditu, Jūs iegūsiet pilnu informāciju par uzņēmuma vides raksturojumu, nepilnībām uzņēmumā un iespējām tās pilnveidot un uzlabot. Ar mārketinga audita palīdzību var atklāt uzņēmuma vājās vietas, kuras ir jāuzlabo.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts